Korisnički listići

Sadržaj

Pristup popisu korisničkih listića

Nakon što si se prijavili na web stranicu, možeš pristupiti popisu vaših listića. Popisu pristupaš tako da u korisničkom izborniku klikneš na link Listići.

Link Moji listići

Na ekranu će se pojaviti okvir u kojem će biti prikazan popis listića koje si sastavio i uplatio na webu ili su pripremljeni za uplatu u poslovnici.

Listići

Ikone listića

Na lijevoj strani svakog retka nalazi se ikona koja ti govori koji je trenutni status tvojeg listića. Postoje slijedeće ikone:

 • Ikona listića spremljenog za uplatu u poslovnici – listić spremljen za uplatu u poslovnici
 • Ikona listića na kojem nema događaja u tijeku – na listiću nema događaja u tijeku
 • Ikona listića na kojem trenutno nema događaja u tijeku - moguća prijevremena isplata – na listiću trenutno nema događaja u tijeku – moguća prijevremena isplata
 • Ikona listića na kojem postoje događaji koju su trenutno u tijeku – na listiću postoje događaji koju su trenutno u tijeku
 • Ikona listića koji je dobitan – listić je dobitan
 • Ikona listića koji je gubitan – listić je gubitan

Filtriranje popisa listića

Neposredno iznad zaglavlja popisa listića nalaze se ikone putem kojih je moguće odabrati koje sve listiće želimo da budu prikazani u popisu:

Ikone iznad popisa listića

Klikom na pojedinu ikonu uključujemo i isključujemo prikaz pojedine vrste listića. Prva ikona s lijeve strane služi za brzo uključivanje i isključivanje prikaza svih listića:

Ikone iznad popisa listića - uključivanje

Odabitom iz padajućeg menija možeš filtrirati i period za koji želiš da ti se prikažu listići:

Filtriranje perioda

Skroz na desnoj strani nalazi se i ikonica kojom možeš uključivati i isključivati zvučne efekte.

Ikonica za zvučne efekte

Prikaz detalja listića

Na desnoj strani retka se nalazi tipka za prikaz svih detalja listića:

Ikonica za prikaz detalja listića

Ako klikneš na navedenu tipku, biti će prikazan sažetak listića, te popis svih događaja koji se na listiću nalaze:

Detalji listića

Uz desni rub zaglavlja nalaze se ikone putem kojih možeš pristupiti dodatnim opcijama listića:

 • Pomoćpomoć – otvara stranicu pomoći vezanu uz pregled odigranih listića
 • Ispis - ispis – ispisivanje listića na pisaču
 • Otkup listićaotkup listića – podnošenje zahtjeva za otkupom listića (pojavljuje se samo ako je otkup moguć)
 • Skrivanje listićaskrivanje listića – nakon što klikneš na ovu ikonu i potvrdi klikom na “U redu”, listić će biti uklonjen iz prikaza. Možeš ga pronaći u popisu skrivenih listića.

Svaki događaj sa popisa na svojoj lijevoj strani ima ikonu koja govori koji je njegov status, dok se na desnoj strani retka nalazi ikonica sa slovom “i” koja daje dodatne informacije o tipu klađenja.

Ikonice uz dogadjaje

Značenje ikonica s lijeve strane događaja:

 • Događaj još nije započeo – događaj još nije započeo
 • Događaj je u tijeku – događaj je u tijeku
 • Događaj je završio kao dobitni – događaj je završio kao dobitni
 • Događaj je označen kao kvota 1 – događaj je označen kao kvota 1 (K1)
 • Događaj je završio kao gubitni – događaj je završio kao gubitni

Pored ikone, ishod događaja se dodatno označava promjenom pozadine retka, pa tako vrijedi slijedeća shema boja:

 • bijela - događaj još nije započeo ili je u tijeku
 • zelena - događaj je dobitan
 • žuta - događaj je označen kao kvota 1 (K1)
 • crvena - događaj je gubitni

Podaci iz zaglavlja

U svom početnom stanju u zaglavlju se nalaze samo osnovne informacije o listiću, kao što je broj listića i njegov trenutni status. Ako klikneš na tipku u desnom gornjem kutu zaglavlja, biti će ti prikazani i dodatni detalji, kao što je poslovnica u kojoj je listić uplaćen, tvoj članski broj (ako si član Premier Kluba), te detaljno razrađen izračun potencijalnoga dobitka.

Zaglavlje

Pored tekstualnih informacija, na lijevoj strani zaglavlja nalazi se i velika ikona koja grafički predstavlja trenutni status listića.