Izračun dobitka sistemskog listića

Sistemski listići se računaju jednostavnom matematikom u kojoj se u obzir uzimaju sve moguće dobitne kombinacije.

Kako se sistem računa prikazat ćemo na primjeru jednoga listića:

Pretpostavimo da je igrač sastavio listić koji sadrži 3 fiksna i 5 sistemskih događaja:

FIKSEVI

Br. događaja Naziv događaja Tip Koeficijent
4928 RoPS-Viikingt 1 1,4
4936 Daugava Riga-Ventsplis 2 1,4
4920 Asker-Finnsnes 1 1,35

SISTEMSKI DOGAĐAJI

Br. događaja Naziv događaja Tip Koeficijent
4922 A=Senj-Kvik Halden 2 2,5
4937 B=Liepaja Met.-Skonto 2 2,65
4929 C=MP-LPS X2 2,2
4918 D=Vindbjart-Nest Sotra 2 3,05
4911 E=Raufoss-Valdres 1 1,75

Na temelju broja fikseva i sistemskih događaja sastavljaju se grupe kombinacija koje korisnik može odabrati:

GRUPE KOMBINACIJA

Sistem Broj kombinacija
3 + 1 od 5 5
3 + 2 od 5 10
3 + 3 od 5 10
3 + 4 od 5 5
3 + 5 od 5 1

Pretpostavimo da je igrač iz ovog popisa odabrao samo 1. grupu kombinacija 3 + 2 od 5, te da je kao ulog unio 1,54 KM.

Mogući dobitak listića se računa na slijedeći način:

1) Računa se ukupni koeficijent fikseva

Množe se koeficijenti svih fikseva redosljedom kojim su navedeni na listiću:

KoefFix = 1,4 * 1,4 * 1,35 = 2,646

2) Računa se ulog po kombinaciji

Za odabranu grupu kombinacija se zadani ulog dijeli sa ukupnim brojem mogućih kombinacija:

UlogKomb = 1,54 / 10 = 0,154

3) Sastavljanje popisa mogućih kombinacija

Za odabranu grupu kombinacija se sastavlja popis svih mogućih dobitnih kombinacija sistemskih događaja. Pri tome svaka kombinacija sadrži onoliko sistemskih događaja koliko je određeno grupom – u našem slučaju 2 događaja (2 od 5). Tako dobivamo slijedeći popis do 10 kombinacija (koristimo oznake koje su dodijeljene događajima u popisu):

 1 = A,B
 2 = A,C
 3 = A,D
 4 = A,E
 5 = B,C
 6 = B,D
 7 = B,E
 8 = C,D
 9 = C,E
10 = D,E

4) Računanje koeficjenata kombinacija

Za svaku kombinaciju iz koraka 3. računa se ukupni koeficijent, koji je jednak umnošku svih koeficijenata odabranih događaja sa koeficjentom fikseva:

 K1 = KoefA * KoefB * KoefFix = 17,53
 K2 = KoefA * KoefC * KoefFix = 14,55
 K3 = KoefA * KoefD * KoefFix = 11,58
 K4 = KoefA * KoefE * KoefFix = 20,18
 K5 = KoefB * KoefC * KoefFix = 15,43
 K6 = KoefB * KoefD * KoefFix = 12,27
 K7 = KoefB * KoefE * KoefFix = 21,39
 K8 = KoefC * KoefD * KoefFix = 10,19
 K9 = KoefC * KoefE * KoefFix = 17,75
K10 = KoefD * KoefE * KoefFix = 14,12    

5) Računanje dobitaka kombinacija

Za svaku kombinaciju se računa mogući dobitak množenjem koeficjenta kombinacije sa ulogom po kombinaciji:

 Dob1 = K1 * UlogKomb = 2,69 KM
 Dob2 = K2 * UlogKomb = 2,24 KM
 Dob3 = K3 * UlogKomb = 1,78 KM
 Dob4 = K4 * UlogKomb = 3,11 KM
 Dob5 = K5 * UlogKomb = 2,37 KM
 Dob6 = K6 * UlogKomb = 1,89 KM
 Dob7 = K7 * UlogKomb = 3,29 KM
 Dob8 = K8 * UlogKomb = 1,57 KM
 Dob9 = K9 * UlogKomb = 2,70 KM
Dob10 = K10 * UlogKomb = 2,17 KM

6) Računanje ukupnog dobitka

Ukupni dobitak se računa zbrajanjem svih dobitaka kombinacija, a ostvariv je jedino ako su svi događaji na listiću dobitni:

UkupniDobitak = Dob1 + Dob2 + Dob3 + Dob4 + Dob5 + Dob6 + Dob7 + Dob8 + Dob9 + Dob10 = 23,87 KM

7) Računanje statistike dobitaka

Za odabranu grupu kombinacija računa se statistika najvećeg i najmanjeg mogućeg dobitka jedne kombinacije. Najveći dobitak se dobiva tako da se među dobitcima svake od kombinacija odabire onaj sa najvećom vrijednošću:

DobKombMax = Dob7 = 3,29

Najmanji dobitak kombinacije se dobiva tako da se među dobitcima kombinacija odabire onaj sa najmanjom vrijednošću.

DobKombMin = Dob8 = 1,57

8) Limitiranje maksimalnog mogućeg dobitka

Maksimalni mogući dobitak se limitira prema trenutno važećim pravilima klađenja na sreću, koje možeš pronaći na našim web stranicama.

U slučaju ako je korisnik odabrao više grupa kombinacija, opisani postupak se ponavlja za svaku grupu kombinacija.

Zbog jednostavnosti opisani postupak nije uključivao zaokruživanje rezultata u svakom od međukoraka.